main-slider-2

ผลการวิ่ง ประเภทบุคคล 20 กม.

ลำดับ ทีม ระยะทาง
1 ณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา 823.57 กม.
2 จันทนา ภัทรฤทธิกุล 352.41 กม.
3 ชลพร จิตตินันทน์ 348.60 กม.
4 นภาพร พินออก 181.75 กม.
5 ณัฐมน คงสม 159.91 กม.
6 อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ 149.31 กม.
7 พรพนิต ผดุงสงฆ์ 129.60 กม.
8 ปราณี มีหาญพงษ์ 120.47 กม.
9 นางชไมฤดี โพธินา 118.22 กม.
10 จันทรา สุกใส 114.44 กม.
11 อารมณ์​ สุภา​พรหม​ 114.09 กม.
12 ชนบดี ธนพัชรศิริ 94.88 กม.
13 กนกพร โกยสวัสดิ์ 77.30 กม.
14 ปัณณภัสร์ พงศ์เศรษฐวรา 71.55 กม.
15 สำราญ หวังสีศิริเพชร 70.82 กม.
16 ผณิตา ประวัง 67.58 กม.
17 วสันต์ บางก่ำ 66.27 กม.
18 นางสาวโสมาพัฒน์ นิรันต์พานิช 61.06 กม.
19 ฐิติศักดิ์ ศุภสกุลวัฒน์ 57.49 กม.
20 สุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร 57.00 กม.
21 วีระพันธ์ ลีธนะกุล 56.32 กม.
22 ปิยะดา ประเสริฐสม 55.42 กม.
23 ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ 51.33 กม.
24 นุกูล แสงสินธุ์ 45.43 กม.
25 วิจักษณ์ เลิศประเสริฐภากร 44.37 กม.
26 วราภรณ์ รุกขชาติ 43.74 กม.
27 นายพีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ 42.40 กม.
28 จิตรา โพธิ์เปี่ยม 42.38 กม.
29 มาวิญา วิเชียรศิริ 41.69 กม.
30 อุไร เฮดลุนด์ 41.13 กม.
31 พวงทอง เลิศตระการนนท์ 39.70 กม.
32 ศุภฐากูร เกิดเขียว 38.73 กม.
33 จิตรลดา บุตรงามดี 38.61 กม.
34 เกยูร ประทุมวัน 34.65 กม.
35 หทัยชนก แก้วศรี 32.83 กม.
36 เคียงญาดา ยาคล้าย 32.54 กม.
37 บังอร เลาหวัฒนภิญโญ 32.00 กม.
38 อุทุมพร คำภีระปัญญา 31.61 กม.
39 ธนชนนี โลหิตคุปต์ 30.58 กม.
40 จิตติมา บุญเกื้อ 30.24 กม.
41 จุฑามาศ วงศ์เทววิมาน 29.28 กม.
42 นางสุจิราภร โชติพรพันธ์ 29.18 กม.
43 ดรณ์ ศรศิลป์ 28.43 กม.
44 อังคาร รัตนสีดา 28.43 กม.
45 สมคิด จูมทอง 28.07 กม.
46 Pakhamas Phetpong 27.20 กม.
47 รสนีย์ มณีวงศ์ 26.70 กม.
48 ทนพญ. ปรีชญา พรหมมินทร์ 26.61 กม.
49 กนกวรรณ ชะมินชัย 26.22 กม.
50 อมรณัฏฐ์ ทับเปีย 25.69 กม.
51 ทัศนีย์พร ปัญญา 25.36 กม.
52 เพ็ญวิภา ตระกูลวรรณชัย 25.10 กม.
53 วรรษชล แก้วสีทอง 25.00 กม.
54 สัมฤทธิ์ ยาวะโนภาส 24.36 กม.
55 นิตยา ประพฤติธรรม 24.21 กม.
56 หทัยรัตน์ วรรณสว่าง 23.92 กม.
57 พรขวัญ ตัณฑ์จิตานนท์ 23.80 กม.
58 ปิยะนุตร ถิระธรรม 23.64 กม.
59 ธนพร เกษรพรหม 23.19 กม.
60 นายศักดิ์ดา บุญช่วยเหลือ 22.93 กม.
61 รัติยาภรณ์ ยาวะโนภาส 22.80 กม.
62 สุพัตรา พิชากูล 22.59 กม.
63 บุญจิราธร สืบสาย 21.82 กม.
64 สุรศักดิ์ เกษมศิริ 21.78 กม.
65 เนตร์นฤน จูมทอง 21.68 กม.
66 พรพิมล พลอยประเสริฐ 21.29 กม.
67 ณัฐวรท เรืองบุรพ 21.25 กม.
68 สุนิสา งามแฉ่ง 21.21 กม.
69 ณฐพล จูมทอง 21.20 กม.
70 สุนันทา ปัจฉิมศิริ 21.05 กม.
71 นภัทร แผ่ผล 21.01 กม.
72 ทวิภา บุณยฤทธิ๙ัยกิจ 21.00 กม.
73 อุทัยวรรณ ศรีสำราญ 21.00 กม.
74 กุลธิดา สวัสดี 20.83 กม.
75 จุรีย์ พานทอง 20.60 กม.
76 สุขุม จูมทอง 20.52 กม.
77 เกรียงศักดิ์ บุญเกื้อ 20.51 กม.
78 สุรศักดิ์ บุณยฤทธิชัยกิจ 20.46 กม.
79 ศุภสิทธิ์ คุตตวัส 20.30 กม.
80 น.ส.อัจฉรา พรหมเสน 20.27 กม.
81 อิสสริยา เฉลียวศักดิ์ 20.10 กม.
82 ธนิสสราภาสุ์ พานทอง 20.05 กม.
83 พัทธดนย์ เลิศตระการนนท์ 20.05 กม.
84 อนุวัตร ดิเรกสุนทร 20.05 กม.
85 จิรภัทร กัลยาณพจน์พร 20.00 กม.
86 อาระยา บุญคง 19.58 กม.
87 มนัสวี พุฒนิล 19.20 กม.
88 โภคิน ศักรินทร์​กุล​ 17.30 กม.
89 ฉัตรดนัย สิงห์โต 16.74 กม.
90 อนิรุทธ์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ 16.69 กม.
91 วิเชียร โพธิจร 16.20 กม.
92 นันทกา เหล่าอรรคะ 15.34 กม.
93 นายอภิรักษ์ เอี้ยวสุวรรณ 15.17 กม.
94 วราภรณ์ พัชราภา 14.60 กม.
95 จักรินทร์ ทับแสง 12.61 กม.
96 นิสา ลิ้มสุวรรณ 12.24 กม.
97 อาวีพรรณ กมลศรี 11.72 กม.
98 เดิดสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 10.45 กม.
99 Piyachat Panglong 10.34 กม.
100 กานต์ชนก สุทธิผล 10.10 กม.
101 สิริกาญจน์ ระฆังทอว 10.09 กม.
102 ธานี เข้งนุเคราะห์ 8.74 กม.
103 ขวัญจิตร โกพลรัตน์ 8.30 กม.
104 เพชรรัตน์ แซ่ว่อง 5.54 กม.
105 พัชรี พุทธชาติ 5.38 กม.
106 เจนรัชยา แก้วแจ้ง 5.19 กม.
107 อรุณี ทิพย์วงศ์ 5.03 กม.
108 ปริญญา สุทธิธรรมานันต์ 4.94 กม.
109 ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ 3.13 กม.
110 นางสาวบุญยัง ขันทะหัด 2.35 กม.
111 ภาวิดา เนติวุฒิสาร 2.23 กม.
112 ปานจิต ตยัคคานนท์ 2.21 กม.