main-slider-2

ผลการวิ่ง ประเภทบุคคล 200 กม.

ลำดับ ทีม ระยะทาง
1 พลอย จิตตินันทน์ 2,936.73 กม.
2 นส.ศิริวรรณ โคตุระพันธ์ 1,490.98 กม.
3 นส.วิไลวรรณ พิศพาน 1,480.38 กม.
4 นส.หนึ่งฤทัย ยุบลชิต 1,474.95 กม.
5 นส.ราตรี พลเยี่ยม 1,432.44 กม.
6 นายปรเมษฐ์ นามชู 1,330.76 กม.
7 จิราภรณ์ พิมพาเลีย 1,192.24 กม.
8 ไพรัชช์ โมกมัน 1,029.39 กม.
9 Sukanya Jongsiriyanyong 1,023.70 กม.
10 นส.รัตนา ภูมิกระจ่าง 866.97 กม.
11 วัฒนา ไชยวาน 671.04 กม.
12 โชติกา เพิ่มพูล 652.55 กม.
13 สุชาดา สำราญจิตร์ 625.18 กม.
14 ลดาวัลย์ แสงมีศรี 553.14 กม.
15 ภูมินทร์ พรหมรัตนกุล 551.82 กม.
16 สุเทพ ลิ้มสุขนิรันดร์ 524.00 กม.
17 อรอุมา เตชาดิศัย 495.93 กม.
18 panapat tocharoenvanich 494.86 กม.
19 laiad nakmai 489.15 กม.
20 เพ็ญนภา ศรีกุลศศิธร 488.91 กม.
21 สุกิจ ยะมา 483.60 กม.
22 Banluer Duangrod 467.12 กม.
23 ธัญญาภร์ จิระโชติจารุภักดิ์ 466.18 กม.
24 พ.อ.อ.สพจน์ ปานเกษม 461.05 กม.
25 ชลัช แสงมีศรี 459.87 กม.
26 นางรัญจวน เครือวรรณ 455.78 กม.
27 นส.ณภัทร อนันต์ 447.16 กม.
28 นส.สาริณี สุวรรณธาดา 426.69 กม.
29 นพ.กัมปนาท โกวิทางกรู 426.67 กม.
30 นส.วรสุดา ทองรักษ์ 416.40 กม.
31 Apinya Apiwungsokul 412.56 กม.
32 ชลทิพย์ ธีระชาติสกุล 409.57 กม.
33 สุมาลี สุขนวม 397.56 กม.
34 Rawat Tonglaung 386.28 กม.
35 เฉลิมพร ถิตย์ผาด 383.89 กม.
36 ปิยมาลย์ ภัทรเธียรสกุล 380.64 กม.
37 ชินภัทร ศรีวรรณ 375.77 กม.
38 สุขจิตรา สำเนียงแจ่ม 367.95 กม.
39 สุพรรณี โอชรัมย์ 363.50 กม.
40 พณารัช พวงมะลิ 362.48 กม.
41 ทัศนีย์ เพ็ชรพนาพราย 358.93 กม.
42 วิชยา นิพิฐวัธนะผล 356.71 กม.
43 นส.ภัทราภรณ์ พันธ์๓ูมิ 338.47 กม.
44 ราตรี ชีพอุดมวิทย์ 332.72 กม.
45 มธุรา บุญศรี 323.74 กม.
46 กรรณิกา จิรวานิชเชฐ 321.12 กม.
47 มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล 319.10 กม.
48 นส.สาวิตรี พินิจจันทร์ 316.89 กม.
49 Pawapol Keratichewanun 313.30 กม.
50 กรกนก ผิวเณร 309.88 กม.
51 น้ำฝน ดินแดง 296.31 กม.
52 ปกรณ์ ทองวิไล 293.78 กม.
53 ธนชัย พนาพุฒิ 287.36 กม.
54 นส.วันเพ็ญ พูลเพิ่ม 279.97 กม.
55 สายอรุณ บุญคำแสน 270.72 กม.
56 นส.จริยา ไชยฮะนิจ 268.30 กม.
57 อรวรรณ อ้อยทอง 265.68 กม.
58 kinnaree limhorsoon 262.94 กม.
59 Supawadee Palachai 261.51 กม.
60 อรพรรณ ฟูมณีโชติ 256.40 กม.
61 อนันต์ ชัยชำนาญ 253.69 กม.
62 รุ่งทิวา พานิชสุโข 253.09 กม.
63 Supranee Chidjareon 247.51 กม.
64 รัชนี หัทยาสมบูรณ์ 246.64 กม.
65 นส.จันทร์เพ็ญ ชินคำ 241.42 กม.
66 พัดชา คุณวุฒิ 240.96 กม.
67 ศรัณย์ เบญจมปริญญากูล 239.78 กม.
68 ศุภชัย คำตื้อ 239.02 กม.
69 ปกรณ์พล มงคลวงศ์ 238.95 กม.
70 ปฐพร ประชาภิญโญ 237.88 กม.
71 ระพีพรรณ มีสูงเนิน 237.41 กม.
72 วรรณี ดำสะอาด 233.61 กม.
73 Thanongsak Polasa 233.57 กม.
74 สุพรรณ ศรีธรรมมา 233.40 กม.
75 promsiri ampai 231.03 กม.
76 ชื่นชนก นิพิฐวัธนะผล 229.25 กม.
77 Sasithun Singmool 228.59 กม.
78 สุธีมนต์ สกุลพงษ์ 227.61 กม.
79 ทิวารัตน์ ต.เจริญ 225.50 กม.
80 ญาณิน สิทธิมงคล 220.64 กม.
81 วิมลพรรณ พจนาพิมล 220.24 กม.
82 นิตยา บริสุทธิ์สุขศรี 217.22 กม.
83 นางอาภรณ์ หลีกาเส็ม 216.81 กม.
84 สุรสิทธิ์ หัทยาสมบูรณ์ 215.89 กม.
85 เรือนขวัญ กัณหสิงห์ 214.30 กม.
86 เมธชา อนุจันทร์ 213.60 กม.
87 ภิญญดา ถานะวุฒิพงศ์ 213.54 กม.
88 ทรงพล เยื้องกลาง 213.11 กม.
89 วิไลลักษณ์ ศรีราช 212.14 กม.
90 Natthakarn Damnin 212.00 กม.
91 Pramuk Prabjabok 209.44 กม.
92 ยุทธนา คำนิล 207.26 กม.
93 กาญจนา มาแก้ว 206.45 กม.
94 นส.ปิยะรัตน์ สินธุประเสร็ฐ 205.70 กม.
95 เครือวัลย์ คำภูพันธ์ 204.95 กม.
96 พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ 204.22 กม.
97 นิพัธ กิตติมานนท์ 203.43 กม.
98 ดลนภา แก้วไพฑูรย์ 202.72 กม.
99 ธัญญา​ภรณ์​ รัตนวิชัย​ 202.61 กม.
100 ขัตติยะ ผลานิสงค์ 202.40 กม.
101 นส.พิสมัย หระดี 202.02 กม.
102 สุวิมล ไตรมิตรภาพ 200.90 กม.
103 Phannipha Pitarate 200.90 กม.
104 สาหร่าย ขวัญวงศ์ 200.55 กม.
105 ณัฐดนัย นิติวิศิษฎ์กุล 200.00 กม.
106 นราวรร ลายทอง 179.89 กม.
107 ไอรดา สายปัญญา 175.16 กม.
108 รุ้งรวี นิพิฐวัธนะผ 162.37 กม.
109 นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา 161.30 กม.
110 อนุชธิดา เข็มพันธ์ 160.13 กม.
111 พงศกร เล็งดี 155.19 กม.
112 กนิษฐา สาระสิทธิ์ 152.85 กม.
113 ธารีพร ตติยบุญสูง 146.06 กม.
114 เหมือนฟ้า บาระมี 141.04 กม.
115 กรรณิการ์ เคลลี่ 132.00 กม.
116 เอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์ 125.55 กม.
117 ชนิกานต์ วงศ์ประเสริฐสุข 118.05 กม.
118 นภสร ฝาหละเหย็บ 117.53 กม.
119 ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล 109.94 กม.
120 จรัส สีกา 108.36 กม.
121 นส.ปัณฑารีย์ สุริโย 107.15 กม.
122 สุนิดา ถมค้าพาณิชย์ 105.97 กม.
123 นางสาคร มาตภาพ 91.16 กม.
124 ถวิล ชำนาญดง 82.81 กม.
125 พัทธดนย์ ผลวิชา 74.74 กม.
126 วริษา เดชธราดล 65.32 กม.
127 นวลจันทร์ หวังศุภดิลก 62.83 กม.
128 นส.บุหงา อะทาโส 61.85 กม.
129 Supaporn Sriwannavit 61.48 กม.
130 ยุวชัย ศิริเลขอนันต์ 57.11 กม.
131 ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ 55.34 กม.
132 สมพัฒน์ เสียมทอง 52.13 กม.
133 นางบุญรัตน์ เกตุวร 51.80 กม.
134 เพ็ญลักษณ์ อจละนันท์ 49.91 กม.
135 ทรงลักษณ์ จันทโชติ 47.14 กม.
136 พุฒิกร ศรีสมชัย 42.00 กม.
137 จตุภูมิ นีละสรี 33.02 กม.
138 อัสนี จีนอ่ำ 31.57 กม.
139 วันทกานต์ ชาวคำเขตต์ 31.16 กม.
140 ณัฐพล หาญพัฒนชัยกูร 26.03 กม.
141 นพ.ธนพล วิมลวรรณ 18.87 กม.
142 คนึง กรกาญจนารัตน์ 18.50 กม.
143 อภิรดา ฉิมพาลี 11.21 กม.
144 กุลวดี ลิ่มเฮง 10.00 กม.
145 ชขนาภัทร ผ่องแผ้ว 6.15 กม.
146 ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์ 4.20 กม.