main-slider-2

ผลการวิ่ง ประเภทบุคคล 100 กม.

ลำดับ ทีม ระยะทาง
1 อมรรัตน์ ฟักเจริญ 1,043.39 กม.
2 ปาหนัน กฤษณบัตร 781.91 กม.
3 สุเทพ จันทรเมธีกุล 636.00 กม.
4 สุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์ 482.89 กม.
5 กรรณิกา นาคสอิ้ง 429.15 กม.
6 ชื่นสุข จันทรเมธีกุล 409.47 กม.
7 วิทวัฒน์ อูปคำ 363.42 กม.
8 กรภัทร มยุระสาคร 358.65 กม.
9 ประจญ กลมกลึง 337.86 กม.
10 ชูสิทธิ์ ดีเลิศประชาคม 315.80 กม.
11 หทัยรัตน์ วรนุช 246.53 กม.
12 นุศรา หิรัญธนวิวัฒน์ 239.20 กม.
13 Thanakorn Yangaun 238.57 กม.
14 รำจวน ระฆังทอง 235.95 กม.
15 ณัฏยา ภาระโข 227.19 กม.
16 น.ส. สินีนาฏ ป้อมเย็น 217.66 กม.
17 จรัส สิงห์แก้ว 216.40 กม.
18 ปวีณ สุขบรรเทิง 208.50 กม.
19 ปิยวรรณ ลิ้มสุขสมบูรณ์ 191.19 กม.
20 ยืนยง อภิชนกิจ 187.25 กม.
21 รัญญา เชียงแรง 180.42 กม.
22 ชันย์วสา ทองวิไล 178.60 กม.
23 เรวัตร หิรัญรักษ์ 177.76 กม.
24 เยาวลักษณ์ กาละภักดี 164.20 กม.
25 วันชัย จิตตินันทน์ 162.56 กม.
26 RONNAPHOB UAPHANTHASATH 159.72 กม.
27 พัชรินทร์ จิตสวัสดิ์ 157.07 กม.
28 กลิ่นผกา สินธุเดช 147.38 กม.
29 ธานี วงศ์ทิม 147.18 กม.
30 พรรณี ชูจิรวงศ์ 139.98 กม.
31 ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี 139.34 กม.
32 สุวรรณาลี จงจิตชอบ 136.34 กม.
33 สิทธิพร ระฆังทอง 135.49 กม.
34 พญ. ปาจรีย์ อารีย์รบ 134.28 กม.
35 อำนาจ ศรีคำ 132.90 กม.
36 ชุตินาถ ศักรินทร์​กุล​ 132.88 กม.
37 วริศรา ปิยานนท์พงศ์ 131.61 กม.
38 บุญยิ่ง ปิยนุสรณ์ 130.88 กม.
39 นางรัตนา ชูจิต 126.61 กม.
40 ประวิทย์ สัมพันธ์สันติกูล 125.50 กม.
41 พิชามญชุ์ สุวรรณฉัตร 120.23 กม.
42 มลฤดี มาลา 116.68 กม.
43 นางรัชวรรณ พลศักดิ์ 116.59 กม.
44 ยุฑามาส วันดาว 116.30 กม.
45 ทิพย์วรรณ ชุ่มขุนทด 115.86 กม.
46 สวน วันดาว 114.56 กม.
47 poonsak vachirateerat 112.77 กม.
48 นางศศินี อภิชนกิจ 112.06 กม.
49 ญาณนี รัตนไพศาลกิจ 109.85 กม.
50 ธนวิชญ์ คำเขียน 109.74 กม.
51 จารุวรรณ ถิรัตตยศ 108.21 กม.
52 มานิต แก้วพลงาม 106.27 กม.
53 อุดมรัตน์ ชโลธร 105.38 กม.
54 ปอแก้ว ชูวิชา 104.22 กม.
55 นายจีรพัฒน์ ประวัติ 103.95 กม.
56 วิลาสินี วงษ์กลาง 103.36 กม.
57 อมรรัตน์ ศรีอ่อนแสง 102.79 กม.
58 อภิญลักษณ์ เสนีวงศ์ อยุธยา 102.19 กม.
59 Trithan Sriwichian 100.62 กม.
60 ศุภรักษ์ ศุภเอม 100.31 กม.
61 อมร บุญยกิจโณทัย 100.21 กม.
62 ศิริเพ็ญ ศุภกรรัตน์ 100.09 กม.
63 นางศิริวรรณ วิสูตรโยธิน 99.49 กม.
64 ชิตตะวัน ช่วยฉิม 99.40 กม.
65 สุดาวิมล เพียรพิทักษ์ 98.75 กม.
66 มนูญ ไอยรารัตน์ 93.37 กม.
67 นภัสชล ฐานะสิทธิ์ 86.60 กม.
68 นายวิชัย ชูจิต 82.01 กม.
69 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 80.25 กม.
70 ดัสณีพร เทพสงวน 73.71 กม.
71 บัลลังก์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 72.22 กม.
72 นางพนิดา รัตนศรี 63.20 กม.
73 อุมาพร ปั้นหยา 61.69 กม.
74 อดิศักดิ์ ศรีศุภรางค์กุล 58.84 กม.
75 ปุณณรัตน์ เทพสงวน 56.76 กม.
76 นิตยาภรณ์ ศรีสร้อย 53.33 กม.
77 จุฑาเพ็ญ เตชะสุขนิรันดร์ 46.55 กม.
78 กานต์รวี ทองต้น 44.04 กม.
79 ประสิทธิ์ ศรีชาติ 43.94 กม.
80 ปรีดา ตั้งจิตเมธี 41.28 กม.
81 รัชฎาพร สีลา 34.03 กม.
82 นัฏพร จิตรานนท์ 32.31 กม.
83 อภิรักษ์ ไอยรารัตน์ 31.54 กม.
84 อาริสา เกตุนาค 30.88 กม.
85 Ratchanit Ratchakit NEDSUWAN 27.75 กม.
86 นายเทอดคุณ พันธการ 23.54 กม.
87 พนิตตา สายอุ่นใจ 22.42 กม.
88 วัชรินทร์ ธัญญพืช 19.62 กม.
89 วรรณา มกาสีตระกูล 19.00 กม.
90 ธรารัตน์ เลามนต์ 18.69 กม.
91 ภาวินี อนันตศิริจินดา 11.89 กม.
92 ธีรพล มโนศักดิ์เสรี 8.62 กม.
93 อภิญลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 7.00 กม.
94 อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ 6.65 กม.
95 กมลวรรณ ศรีปา 6.00 กม.
96 ทิฆัมพร ล้วนเลิศ 5.11 กม.
97 จันทวรรณ เรืองพัฒนา 3.27 กม.
98 เพ็ญพิชชา คำพิระแปง 3.19 กม.
99 พรหมมาตร์ ปฏิสังข์ 3.14 กม.
100 กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ 2.21 กม.
101 น้ำฝน วชิรัตนพงษ์เมธี 1.70 กม.
102 วีรินทร์ มาฟู 1.06 กม.