main-slider-2

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

20 ปี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่ทำงานร่วมกับแพทย์สาขาอื่นๆในการดูแลผู้ป่วย โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำหน้าที่เปรียบเสมือน แพทย์ประจำตัว ประจำครอบครัวของคนในชุมชนหรือพื้นที่ ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าคุณจะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม จะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ดูแลคุณเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาในทุกๆ แก่คุณและครอบครัว เพราะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นหมอที่รู้จักคุณและครอบครัว และเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณ และจะดูแลคุณโดยคำนึงถึงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความเชื่อ รวมถึงเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคุณ

ทั่วโลกมีแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวอยู่ในหลายๆประเทศ และการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว ช่วยให้ประเทศเหล่านั้นมีการดูสุขภาพของประชาชนที่มีคุณภาพ และมีความต่อเนื่องในการดูแล โดยไม่มีการเลือกเพศ วัย หรือชนิดของความเจ็บป่วย

ประเทศไทย มีแนวคิดในการให้มีระบบแพทย์ประจำตัว และเริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ 2542 พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนมีแพทย์ประจำตัว จนถึงปี พ.ศ. 2562 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่กำหนดให้ มีการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2507 โดยเริ่มต้นจากการเป็นชมรมแพทย์อิสระ และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นชมรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในปี 2514 และเกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญในปี 2520 ที่มีผู้แทนของชมรมไปร่วมประชุมระดับนานาชาติ Conference of WONCA (องค์กรเวชศาสตร์ครอบครัวโลก) ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างในทางเวชปฏิบัติ และได้ร่วมเป็นสมาชิก WONCA (องค์กรเวชศาสตร์ครอบครัวโลก)ในปี พ.ศ. 2522 และปี พ.ศ. 2527 ได้จัดตั้งเป็นสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีสมาชิกที่เป็นทั้งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ส่งเสริมความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแก่สมาชิก
  • ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษาวิชาเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว
  • ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขศึกษาแก่ประชาชน
  • ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกและแพทย์สาขาอื่นๆ ทั้งแพทย์ในระบบราชการและองค์กรอื่นๆ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวระหว่างประเทศ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทั้งราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมวิ่ง Run with Family Doctor ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
  2. นำเงินรายได้จากค่าสมัคร หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ของแพทย์เวชศาสตร์
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อประชาชน